خرپا پوشش آموزشی

ساخت و نصب خرپا

ساخت و نصب خرپا چگونه انجام می گیرد؟ خرپا چیست؟ خرپا به سازه ای مثلثی شکل که از لوله، میله و یا پروفیل نازک ساخته…
سقف سازان
۱۷ شهریور ۱۳۹۸