قیمت انواع ورق شیروانی    1400/10/25

قیمت ورق شیروانی

ورق رنگی ذوزنقه                                                   هر متر مربع   1550000ریال

ورق رنگی سینوسی کرکره                                     هر متر مربع   1550000ریال

ورق رنگی طرح سفال جنوا                                      هر متر مربع   1550000ریال

ورق رنگی طرح سفال پالرمو                                   هر متر مربع   1550000ریال

تایل پرچین تمام رنگها

ضخامت 40                                                          هر برگ 810000 ریال

ضخامت 50                                                          هر برگ 900000 ریال

ضخامت 60                                                           هربرگ 980000 ریال


قیمت انواع نما ( ابرویی)

کلیه ورق نما ها از ورق روغنی و ضخامت 90 میباشد

نما 33 سانتی متری هلال داخل                               هر متر 750000ریال

نما 33 سانتی متری هلال بیرون                               هر متر 750000ریال

نما 33 سانتی متری هلالی سه پله                         هرمتر 750000ریال

انواع نما 42 سانتی متری                                      هر متر 950000 ریال

انواع نما 50 سانتی متری                                     هر متر 1250000ریال

انواع نما 63 سانتی متری                                     هر متر 1500000ریال


قیمت انواع لمبه

لمبه روغنی ورق 60                                           هر متر 1550000ریال

لمبه رنگی ورق 50                                            هر متر 1500000ریال


قیمت انواع آبرو ناودانی(گاتر)

آبرو لندنی فتیله ای                                         هر متر 700000ریال

آبرو جعبه ای ورق 33 برش                               هر متر  1000000ریال

آبرو جعبه ای ورق 50 برش                               هر متر 1500000ریال


قیمت انواع پیچ شیروانی سرمته

2.5 سانتی                                                          75000 ریال

3 سانتی                                                            8500 ریال

4 سانتی                                                            10000ریال

5 سانتی                                                            12500ریال

قیمت انواع پشم شیشه

 

2 اینچ d12  آریانا هر متر مربع                                    160000

2 اینچ d12 پارس هر متر مربع                                   165000

توری مرغی 7 کیلویی                                            2800000

توری مرغی 7.5 کیلویی                                         3000000

 


قیمت انواع ماستیک آببندی

ماستیک لوله ای                                              300000 ریال

ماستیک قوطی یک کیلوگرمی                               400000 ریال