قیمت انواع ورق شیروانی  99/5/5

قیمت ورق شیروانی

ورق رنگی ذوزنقه                                                   هر متر مربع   1250000ریال

ورق رنگی سینوسی کرکره                                     هر متر مربع   1250000ریال

ورق رنگی طرح سفال جنوا                                      هر متر مربع   1300000ریال

ورق رنگی طرح سفال پالرمو                                   هر متر مربع   1300000ریال


قیمت انواع نما ( ابرویی)

کلیه ورق نما ها از ورق روغنی و ضخامت 90 میباشد

نما 33 سانتی متری هلال داخل                               هر متر 600000ریال

نما 33 سانتی متری هلال بیرون                               هر متر 600000ریال

نما 33 سانتی متری هلالی سه پله                         هرمتر 600000ریال

انواع نما 42 سانتی متری                                      هر متر 750000ریال

انواع نما 50 سانتی متری                                     هر متر 900000ریال

انواع نما 63 سانتی متری                                     هر متر 1150000ریال


قیمت انواع لمبه

لمبه روغنی ورق 60                                           هر متر 1100000ریال

لمبه رنگی ورق 50                                            هر متر 1300000ریال


قیمت انواع آبرو ناودانی(گاتر)

آبرو لندنی فتیله ای                                         هر متر 650000ریال

آبرو جعبه ای ورق 33 برش                               هر متر  650000ریال

آبرو جعبه ای ورق 50 برش                               هر متر 1000000ریال


قیمت انواع پیچ شیروانی سرمته

2.5 سانتی                                                          5000ریال

3 سانتی                                                            5500ریال

4 سانتی                                                            6500ریال

5 سانتی                                                            7000ریال


قیمت انواع ماستیک آببندی

ماستیک لوله ای                                              100000 ریال

ماستیک قوطی یک کیلوگرمی                              150000ریال