قیمت انواع ورق شیروانی

قیمت ورق شیروانی

ورق رنگی ذوزنقه                                                   هر متر مربع   550000 ریال

ورق رنگی سینوسی کرکره                                     هر متر مربع   550000 ریال

ورق رنگی طرح سفال جنوا                                      هر متر مربع   570000 ریال

ورق رنگی طرح سفال پالرمو                                   هر متر مربع   570000 ریال


قیمت انواع نما ( ابرویی)

کلیه ورق نما ها از ورق روغنی و ضخامت 90 میباشد

نما 33 سانتی متری هلال داخل                               هر متر 210000 ریال

نما 33 سانتی متری هلال بیرون                               هر متر 210000 ریال

نما 33 سانتی متری هلالی سه پله                         هرمتر 210000 ریال

انواع نما 42 سانتی متری                                      هر متر 280000 ریال

انواع نما 50 سانتی متری                                     هر متر 330000 ریال

انواع نما 63 سانتی متری                                     هر متر 430000 ریال


قیمت انواع لمبه

لمبه روغنی ورق 60                                           هر متر 430000 ریال

لمبه رنگی ورق 50                                            هر متر 550000 ریال


قیمت انواع آبرو ناودانی(گاتر)

آبرو لندنی فتیله ای                                         هر متر 230000 ریال

آبرو جعبه ای ورق 33 برش                               هر متر  250000 ریال

آبرو جعبه ای ورق 50 برش                               هر متر 380000 ریال


قیمت انواع پیچ شیروانی سرمته

2.5 سانتی                                                          4300 ریال

3 سانتی                                                            4500 ریال

4 سانتی                                                            5000 ریال

5 سانتی                                                            5500 ریال


قیمت انواع ماستیک آببندی

ماستیک لوله ای                                              100000 ریال

ماستیک قوطی یک کیلوگرمی                              150000ریال